Zaloguj     
 
 
.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI:

1. Wraz z podpisaniem dokumentu rezerwacji lub wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią Okoń-SKI umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.  
2. Wypożyczalnia Okoń-SKI oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt renomowanych firm, profesjonalnie przygotowany, w bardzo dobrym stanie technicznym.
3. Odpowiedzialność Klienta za sprzęt. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu, używanego zgodnie z jego przeznaczeniem w dobrych i bardzo dobrych warunkach śniegowych. W przypadku używania sprzętu w warunkach gorszych niż dobre lub niezgodnie z przeznaczeniem, Klient ponosi odpowiedzialność materialną za zużycie lub zniszczenie sprzętu i zobowiązuje się do poniesienia kosztów naprawy, serwisu lub odkupienia sprzętu.
4. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU: Klient może wykupić dodatkową opcję ubezpieczenia nart / snowboardu w cenie od 5% do 10% wartości sprzętu. Ubezpieczenie obejmuje ponad normatywne uszkodzenie sprzętu ale nie obejmuje 100% utraty sprzętu czyli kradzieży lub zagubienia. Szczegółowy regulamin ubezpieczenia podajemy poniżej.
5. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże dwa ważne dokumenty z aktualnymi zdjęciami lub wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię Okoń-SKI. Przedstawione dane osobowe przez Klienta są wpisywane do systemu rezerwacyjnego i są przechowywane zgodnie z informacją o RODO.
6. Wysokość kaucji jest wartością sprzętu. Jej wysokość ustala wypożyczalnia Okoń-SKI. W razie utraty wypożyczonego sprzętu klient ponosi koszt równy wyznaczonej kaucji. (W przypadku nie wykupienia opcji ubezpieczenia). W przypadku ubezpieczenia sprzętu przy całkowitej jego utracie klient ponosi 30 % udziału własnego od wartości sprzętu podanej w umowie.
7. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni Okoń-SKI.
8. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić jego stan techniczny oraz czy sprzęt jest kompletny.
9. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
10. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt nieuszkodzony, w dobrym stanie technicznym i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia. Zwrot sprzętu następuje w wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Klientem.
11. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient korzysta ze sprzętu na swoją odpowiedzialność.
12. Klient nie może dokonywać żadnych napraw ani serwisowania sprzętu.
13. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
14. Wypożyczalnia Okoń-SKI nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
15. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest doba. Sprzęt należy zwrócić do godziny 13.00 następnego dnia po okresie wypożyczenia. Przedłużenie wynajmu o jedną godzinę powoduje naliczenie odpłatności za następną dobę. Opłaty za wypożyczenie sprzętu, wysokość kaucji oraz opłata za dostarczenie i odbiór sprzętu ustalone są w cenniku.
16. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu, wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt.
17.Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie, Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie Klient, który wpłacił kaucję upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w całości. Klient, który nie wpłacał kaucji zobowiązany jest zwrócić wypożyczalni wartość sprzętu najpóźniej w chwili upływu terminu zwrotu.
18. Jeżeli klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie, powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym telefonicznie. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczalni. W przypadku, kiedy Klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia, bądź też nie uzyska akceptacji wypożyczalni, wtedy sprawa zostaje zgłoszona do właściwych organów ścigania.
19. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd w Kaliszu.
20. Inne, nieujęte w tym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawne.

 

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU: 

Ubezpieczenie sprzętu obejmuje:

ponad normatywne zużycie sprzętu czyli stępienie krawędzi nart lub deski, ponad normatywne porysowanie ślizgu nart lub deski. uszkodzenie wiązań, zgięcie lub złamanie kijka itp. 

Ubezpieczenie nie obejmuje lub obejmuje częściowo:

Utratę poprzez zagubienie lub kradzież sprzętu - udział własny wypożyczającego od 30-40% wartości w umowie. 

Złamanie nart lub deski - 20-30% udziału własnego w przypadku rażacego niedbalstwa lub 10-20 % udziału własnego w pozostałych przypadkach.

Print Bookmark and Share

Return to previous page
 
.

Procedury wypożyczenia sprzętu:

 

1. Rezerwacja sprzętu. W związku z tym, że nasza wypożyczalnia posiada program rezerwacji sprzętu zapraszamy wszystkich klientów do dokonywania wcześniejszej rezerwacji, co bardzo ułatwia pracę w okresach zwiększonego popytu na narty/snowboard (np. ferie zimowe).
Każda rezerwacja zawiera następujące czynności:
- ustalenie terminu wypożyczenia i sprawdzenie dostępności sprzętu,
- przymiarkę i dopasowanie konkretnego sprzętu,

- okazanie dokumentu ze zdjęciem (dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy) oraz podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu komórkowego, serii i nr dokumentu,  które są zabezpieczone w bazie danych firmy i wykorzystywane przy kolejnych wypożyczeniach,
- wpłatę zaliczki w wys. 50 zł za każdy komplet. Zaliczka
nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z usługi w terminie krótszym niż 7 dni.
- podpisanie dokumentu rezerwacyjnego, na który klient powołuje się w momencie odbioru sprzętu.


2. Wypożyczenie sprzętu i płatność.
- w przypadku wypożyczenia zarezerwowanego wcześniej sprzętu
, klient odbiera ustawiony sprzęt (siłę wypięcia), podpisuje umowę wypożyczenia i dopłaca pozostałą kwotę za wypożyczenie,
- w przypadku wypożyczenia sprzętu "od ręki" sprawdzamy dostępność sprzętu w wybranym terminie, następnie przymierzamy sprzęt, ustawiamy go, w przypadku nowego klienta - wpisujemy do bazy danych imię i nazwisko, nr tel komórkowego oraz serię i nr dokumentu ze zdjęciem. Klient podpisuje umowę i płaci za wypożyczenie z góry.


3. Zwrot sprzętu. Odbywa się w dniu określonym w umowie do godz. 12:00. Dopłaty za przedłużenie wypożyczenia pobieramy według cennika wypożyczalni a za ewentualne zniszczenie sprzętu potrącamy koszty wykonania usługi serwisowej. Istnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia  wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z biurem.

 

Uwagi: W przypadku kolejnego wypożyczenia w sezonie procedura rezerwacji skraca się do sprawdzenia dostępności tego samego sprzętu w wybranym terminie bez konieczności kolejnej przymiarki.

 
wypożyczalnia - zdjęcia